Condicions del Contracte

Orión fitness center club és una marca comercial utilitzada per Orión Center SL, domiciliat en carrer Fortuny 25 43.001 Tarragona. CIF B-43.438.738.

L’objectiu d’Orión és posar a disposició dels seus clients (d’ara endavant denominats socis) i convidats les instal·lacions del CLUB ubicat al c / Fortuny 25 de Tarragona per a la pràctica de l’exercici físic i d’oci.

Orión és responsable del bon funcionament del club sempre d’acord amb aquestes normes. Aquestes al seu torn podran ser modificades per Orión en qualsevol moment sense que tingui per això que notificar-ho al soci prèviament.

La inscripció és personal, i només serà transferible prèvia autorització per escrit d’Orión. L’import a abonar per aquest concepte queda reflectit al dors i un cop feta efectiva aquesta i estar al corrent de pagament de la quota escollida, queda admès com a soci d’Orión. L’import de la inscripció està subjecte a variacions. Així mateix està subjecta a les normes o reglaments establerts per Orión.

En el cas que Orión lliuri un carnet, polsera, clau o qualssevol un altre dispositiu per accedir a les instal·lacions el soci es compromet a no cedir aquest dispositiu a cap altra persona ja que és personal i intransferible. El dispositiu haurà de ser abonat pel soci quedant de la seva propietat al preu que a cada moment Orión tingui establert. En cas de deterioració o pèrdua haurà d’adquirir un altre en les condicions expressades.

Si un soci vol accedir al club sense el seu carnet, només serà admès si el personal d’Orión ho estima convenient. L’accés al club estarà condicionat a l’horari que en el moment de la inscripció el soci hagi triat, o modificat en qualsevol moment. Veure horaris d’accés establerts amb les seves quotes corresponents a recepció.

Les quotes que el soci aboni, independentment del període que cobreixin, no seran reemborsables en cap cas i han de ser fetes efectives anticipadament. Cas que Orión Center, S. L. decideixi procedir a increments superiors a l’IPC en els rebuts, per increment de preus o inclusió de noves partides, es concedeix al client el termini de trenta dies des de la meritació perquè comuniqui a l’empresa el seu rebuig. Feta la comunicació en tal sentit, Orión Center, S.L. i llevat l’increment que correspongui a l’IPC de reintegrar la quantitat incrementada quedant resolta la relació entre les parts des de la comunicació d’oposició a l’increment.

Si no hi ha instruccions en contra, Orión facturarà en els següents períodes d’acord amb la quota escollida pel soci.
Qualsevol variació d’horari d’accés, canvi de quota, baixa temporal o baixa definitiva s’ha de comunicar fefaentment i PER ESCRIT 15 DIES ABANS de la seva entrada en vigor, en cas contrari el soci està obligat a pagar la següent quota segons tingui establert i el canvi es produirà en el període següent.

Només es poden inscriure en Orión persones majors de 15 anys si són menors, necessàriament hauran de fer-ho amb una altra persona, pares o tutors i el seu accés al club ha de ser sempre acompanyat per pares o tutors que es responsabilitzin
del menor.

Orión posa a disposició del soci mentre romangui a les instal·lacions del club taquilles degudament protegides per guardar-hi els seus efectes personals. No obstant això Orión no es fa responsable de les pèrdues, pèrdues, danys o robatoris que puguin produir-se de qualssevol dels béns pertanyents als socis o convidats en qualsevol àrea del club o en interiors de taquilles. Per motius de seguretat Orión recomana als seus socis no portar objectes de valor ni diners. La utilització de la taquilla com ha quedat dit ho serà gratuïtament mentre el soci romangui al club. En abandonar el mateix haurà de deixar la taquilla buida (excepte quan la tingui llogada i estigui al corrent de pagament).

Aquells socis que deixin taquilles ocupades sense que hi hagi la condició de llogada seran buidades i els objectes que hi hagi a les mateixes es guardaran a recepció un període de 15 dies. Transcorregut aquest sense que siguin reclamats, Orió es desprendrà d’ells sense que el soci tingui cap dret a reclamar indemnització de cap tipus. Els diners dipositats al pany passarà a ser propietat d’Orión i el client en retirar les seves pertinences està obligat al pagament de 6 euros pels perjudicis ocasionats. Aquest mateix criteri queda establert per a les taquilles que el soci pugui prendre en lloguer, quan no estigui al corrent de pagament o hagi vençut el termini
que va contractar.

Orión podrà donar per finalitzada la pertinença al club de qualsevol soci si:

a) La conducta de la persona pot ser perjudicial per als interessos del club.

b) Si el soci ha incomplert qualsevol de les normes en vigor al club.

c) Si no està al corrent de pagament.

Tot rebut que hagi estat emès per domiciliar en compte bancari i que hagi estat retornat, tindrà un recàrrec per despeses de devolució de 6 euros, xifra que podrà ser variada a criteri d’Orión en qualsevol moment i sense previ avís.

Una vegada que la baixa s’hagi produït per qualsevol motiu de les aquí exposades o altres no contemplats ara, el soci està obligat a tornar el carnet (si és que se li va arribar a lliurar), no tindrà dret a cap reemborsament. Si el soci vol ser readmès, està obligat a abonar la inscripció que en aquell moment estigui en vigor.

La utilització de la sauna i del bany de vapor no està permesa als menors de 15 anys si no van acompanyats per persona adulta que se’n faci responsable del menor.

Orión podrà establir acords temporals amb escoles o guarderies per utilització de les instal·lacions.

Dins de les instal·lacions del club serà necessari portar indumentària neta i apropiada. Si s’utilitzen els equips o les sales de gimnàstica el soci està obligat a portar sabatilles d’esport exclusives per al club.

La utilització dels equips i instal·lacions estan subjectes a les normes del club. Els socis o convidats estan obligats a fer un ús correcte de les mateixes. Qualsevol dany que per negligència o intencionadament produeixin haurà de ser pagat per la persona que el va causar.

Els comportaments antisocials, grollers, ofensius o desordenats comporten l’expulsió immediata del club amb la pèrdua de la condició de soci.

No està permès fumar a cap recinte del club, tampoc introduir menjar o begudes alcohòliques, ni recipients de vidre.

Abans d’utilitzar les piscines, saunes o banys turcs el soci està obligat a dutxar-se en nom de la salut i d’una millor higiene per a tots els usuaris.

Si el soci o convidat estigués sota els efectes de l’alcohol, d’estupefaents o de qualssevol altres substàncies que alterin la seva personalitat, no podrà utilitzar les instal·lacions del club.

La utilització de la piscina queda reservada per a aquells socis que han contractat el servei. No està permès saltar a l’aigua per a capbussar-se, ni córrer ni saltar en l’àrea de la platja de la mateixa.

Orión no accepta cap responsabilitat per qualsevol lesió o ferida soferta per qualsevol soci o convidat, llevat
que sigui deguda a una negligència de la societat o de qualsevol empleat de la mateixa.

Els objectes perduts es guardaran al club durant 7 dies, després s’eliminaran.

Qualsevol activitat que es desenvolupi al club podrà ser alterada o suspesa a criteri de la direcció sense que hagi de mesurar avís previ al soci, no obstant es procurarà avisar amb antelació suficient.

Per higiene i per cortesia a la resta dels socis, és obligatori portar una tovallola per interposar entre l’usuari i els equips que es facin servir per a mantenir-los deslliures de suor. També és obligatori estendre tovallola a la zona de contacte amb el cos a la sauna i el bany turc, així com en les hamaques de la piscina.

Amb fins promocionals Orión podrà utilitzar qualsevol fotografia presa a les instal·lacions del club de socis o convidats, individual o en grup. El signant en inscriure en Orión autoritza la utilització de les seves dades personals i el seu tractament informàtic per a la gestió del club i, si escau enviament d’informació comercial del seu interès. Si desitja modificar, rectificar, cancel·lar o conèixer les dades que sobre vostè figuren si us plau, adreceu-vos a recepció.

Els horaris d’obertura i tancament, de disposició dels diferents serveis, de les diferents classes dirigides que s’imparteixen així com dels seus continguts podrà obtenir-los en recepció. Així mateix Orión podrà tancar àrees concretes del club per reparació, manteniment o actuacions privades sempre que ho consideri oportú o les circumstàncies així ho requereixin, i procurarà avisar amb antelació suficient a què es produeixin.

El fet que Orión no faci valer qualsevol dels seus respectius drets en qualsevol moment i durant qualsevol període, no s’ha d’interpretar com una renúncia a aquests drets.

Orión podrà cedir el benefici d’aquests acords a qualsevol persona física o jurídica en qualsevol moment sense necessitat de comunicar-ho al soci.

Orión es reserva el dret d’admissió.

El soci declara estar en bones condicions físiques i no tenir coneixement de cap motiu mèdic o d’una altra índole pel qual no pugui ser capaç de dedicar-se a exercicis actius o passius com els que es realitzen al club i que aquest exercici no serà perjudicial per la seva salut, la seguretat, el confort o l’estat físic dels altres socis.

Orión es reserva el dret de procedir a un examen mèdic per constatar la condició física dels socis. Les despeses d’aquest examen són a càrrec del soci.

Qualsevol canvi en la quota escollida comporta un recàrrec de 6 € per despeses d’administració i no pot ser inferior a 6 mesos.

Amb la seva signatura a l’anvers d’aquest document, el soci exonera Orión per les morts, danys o lesions que es produeixin en les instal·lacions del club com a resultat de la utilització de les mateixes o dels equips existents i presta la seva conformitat expressa al contingut d’aquestes normes.

×